اما کندن نمی توانم


من هم می دانم موقع رد شدن از گلها که باید روی سنگها پرید
دست تنها برویم راحت تر است
اما گر تیغ بارد بر کوی آن ماه .... چی؟ کشک؟

/ 7 نظر / 6 بازدید
علی رب

هر جور که باشد باید پرید

علیرضا

زندگی کشک است بسایی خسته می شوی باید آشی پخت و از خوردنش لذت برد آش کشک!

دان کن

به داد دل برس کتاب را به سیخ بکش

وهم سبز

دست تنها برویم راحت تر است؟؟؟؟[چشمک]

علی

دست تهنا بریم راحت تره ولی بستگی داره تنهاییش از چه نوعی باشه.

علی

البته منظورم تنها بود.