آزمودم دل خود را به هزاران شیوه               هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد  
/ 11 نظر / 14 بازدید

گه گیجه

  سیر نمیشوم ز تو             سیر نمیشوم ز تو  سیر نمیشوم ز تو                                                                سیر نمی شوم ز تو   چرا؟
/ 7 نظر / 19 بازدید
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
4 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
1 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
6 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
5 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
6 پست
شهریور 83
2 پست