داوودی های سیاه
حالم از همه گذشته و حال و آینده ام به هم می خوره.همون عجب بیهوده تکراری است دنیا
کردن زندگی سخت ترین کار دنیاست وقتی هیچکس نیست.مغز پر از تردید و سوال.بی اعتقاد و خدا.شدیدا به یک شوک الکتریکی احتیاج دارم