دلم بیشتر از همیشه برای مزه نارنگی هایی که مامان تو حموم نمره به من و امیر می داد تنگ شده