من هم می دانم موقع رد شدن از گلها که باید روی سنگها پرید
دست تنها برویم راحت تر است
اما گر تیغ بارد بر کوی آن ماه .... چی؟ کشک؟