با شبی که خواب زده چه بايد کرد؟

با فقط ۱۰۶ شماره ذخيره شده.با داوودی که اجازه خواب می خواهد و سلولهای خاکستری تا خرخره پر از اعتقاد و شعر و آهنگ و آيه و کلام نغز

 از سپيده که جيره اش را انبار کسی می کند تا مهدی که يکهو دسته گل ميان حنجره اش جوانه می زند.يا مهديه که آنقدر پوشيده که  خيال لمس دوباره اش هم جرأتی فرای بودن من می خواهد و حامدم که دانستن آبش می کند و خدايی که مصلحتش بر رحمت سبقت گرفته

بايد آنقدر پهلو به پهلو شد تا مگر سايش دنده ها جبران قرص های نخورده را کند و ساعت که جان می کند تا ۳:۴۵  بشود ۳:۴۶