عطر اترت اثیرت کرده است در این ذهن یکتا پرست. چه فایده آنکه می خواستی بشنود کر بوست.خرده های سکوت شکسته ات نصیب هرکه سر به شانه ات بگذارد می شود عجب موجی دارد عشق. چه شادی ای را برای همه ای که من نیستم سبب شده ای .این بی های و هوی لال پرست عتیقه ات را می پسندد. گرچه جز عسل از کوزه ات نمی تراود اما کندویت کج و کوله می شود

داد می زنم:آی ی ی کندو

می گویی:

i can do