((ديگر کسی را دوست ندارم))

از انسان به حيوان

استحاله ام را جشن بگيريد