به از ترنج من

z این دور تسلسل نباش. من که بر عکس همه عالمم ابتدایم z و آخرش A است می گویم: بیا به دستم  تا اگر خواستم ببُرمت زلیخا ببُرم