امسال هم سال خوبی بود واقعا.کم فراز و نشيب اما بزرگم کرد.جند تا آدم فوق العاده رو هم شناختم. امسال خيلی بهتر خواهد بود .مطمئنم. با يه جشن تولد خوب شروعش کردم به همراه بهترينم و بهترين دوستانم.اما برای ماندگار شدن احساس خوشبختی که دارم يه معجزه لازم دارم