تا وقتيکه شاخک پروانه را مثل دم عقرب می کشیم هنوز خوب نشده ایم

ايمان را آوردم به تغيير چهره با لباسهای زمستانی

تا وقتيکه چشمت گربه روی شيروانی داغ است بچه ها چشم توی تيله را ول ميکنند تا بترسند ازت. N2

تنها چيزی که تا آخر عمرم نمی خواهم بدانم درصد اختلاف طيف تجربی بدون تقريب بورن ـ اپنهايمر است.