می خواهم بدانم ۳۲ نقطه ازAتا Zکادو پیچت کنم چه می کشی که خطوط اتصال پرده اش را بزنند؟

باید علاوه بر ۴دندان عقل ۲ شیری هم بکشی تا زبانت خوب شود.فقط برای مادری یک دست عاریه تمیز باید تا شین ات نزند عهدیه

شماها به چیز چی میگین؟