يک تخمک ديگر هدر رفت

 

 

پی نوشت:اميدوارم اين آخريم پست راجع به توليد مثل باشه!!!