اين ميان از دست رفته

              اسپرم های خشکيده توست که با غسل جنابت از لباسهايم شستم

        آبگير چشمهايم بود