هميشه سالهای فرد رو بيشتر از زوج ها دوست داشتم.۲۱ سالگی هم خيلی خوب بود.دوست های خوبی پيدا کردم.مثل ارغوان عزيزم و سپيده.قدر دوست های ديگه رو هم بهتر فهميدم مثل مهديه.و با بهترينم آشنا شدم و بهترين لحظه ها رو داشتم و هيچ وقت مثل امسال از زندگيم راضی نبودم.من خوشبختم و تولدم با يک روز تاخير مبارک.