لب های هوا بی طعم اند وقتی به طمع لب های تو می بوسمش.

 دستهای سردی هم دارد.