نخست تنها كلمه بود

              پس خداوند مرا آفريد

 

       تا نسل پشه ها منقرض نشود

 

پی نوشت:منقرض همين جوريه؟از قرض مياد!!!