تو هم تجربه اش کردی؟

اولش يادم نيست ولی آخرش مثل هميشه تموم شد

سقوط

نزديک زمين

بيداری

 

پس با صدای اونها پريدم از خواب

يک سال نشده زندگی جالبی شده

روز دعوا    شب نجوا

نقطه اشتراک ديگه ای نيست

ترجيح می دم در خلاء سقوط دست و پا بزنم ولی اسيرت نکنم و اسيرم نکنی.