خوب دماوند هم اول و آخرش "د" دارد  درد هم دارد  مرد هم دارد  کرد هم دارد  دارد هم دارد.ندارد ندارد  عار دارد  مار هم ندارد  را دارد مثل کبری   عيسی.مار سبز

دندون دون دارد، مغز را سقز می کُند گوش را گوشت می کُند  پوست را پوست می کَند

مغز را دون دون  می كند  خوراك می كند ۷۰

باران ران دارد سينه اش را خورده اند.انگشتت را بکش.کی کی را کشت؟بايد دو تا "و" بذارم؟