روزي كه سرانجام مي فهمي جنسيتت از خودت مهمتر است، فراموش نشدني ترين روز زندگيت مي شود.