شرم را که بريزی زيبايی می ماند و زشتی

   زبانه می کشد زشتی بر زيبايی

درست همين جا است که در لحظه ای تصوير دو آينه رو در رو

با اصل يکی می شود

و برای ديدن فقط يک لحظه فرصت است.