نه گانه من:

۱- من و تو و کوچه سابق ما و آفتاب سر ظهر و چشم های خواب آلوده من و

نفهميدن تو

۲ـ من و تو کوکو سبزی و جزوه های حامد و

نفهميدن تو

۳ـ من و تو کوچه سابق ما و لباس بد جلف تو و

نفهميدن تو

۴ـ من و تو حامد و علی و ماشين عتيقه اش

علی: کدوم طرف برم؟

حامد: مستقيم

اون ديوونه هم داشت می رفت تو ديوار

ترس من و خنده تو و فهميدن همه و

نفهميدن تو

۵ـ من و تو حامد و شيما مامان و حياط سابق ما و غذای نذری

حامد: مامان بسه ديگه چه خبرشه.

تو و با چشم های مظلوم عاريه ای:آره بسه. دستتون درد نکنه.

و فهميدن همه و

نفهميدن تو

۶ـ من و تو حامد و پگاه که شايد همه اش تقصير اون بود يا شايد هم نحوست اون مرده کنار جوی آب.

و اصرار پگاه و حماقت من و

نفهميدن تو

۷ـ من و تو و سعيد و علی و حسين.

تو:بچه ها گلهاش زياده يه چند تاش رو برداريم جای ديگه لازم ميشه.

چرا در آسانسور که باز شد قرمز شدی؟ تو و خجالت! و فهميدن همه و

نفهميدن تو

۸ـ من و تو راهرو بيمارستان و تبريک تو

و نفهميدن من و توضيح تو و رفتنت و

نفهميدن تو

۹ـ من و افسوس اينکه چرا برهنه نبودم. ولی چه طور همه تونستند بفهمند غير از تو.

من و ۴۱۳ روز مثل ثانيه شمار يه ساعت باتری تموم کرده در جا زدن روی ۹ و

نفهميدن تو.