من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام

        تا قشنگترين قصّه عالم رو بسازم

 

گذشته از زمزمه هميشگی٬ کی به من يک کلمه می ده تا شايد ذهن مرده ام داستانی بهش هديه کنه؟