دقيقآ مثل وقتيکه می خوام کفشهامو بشورم.دوست دارم يه تشت آب بردارم با يه مسواک.مغز کرم گذاشته ام رو بذارم تو تشت و خوب تميزش کنم.تمام شيارهای روی مخ رو و شکاف بين لُب ها و بين دو نيمکره رو.جوری که هيچی از هر دو ايمان توش نمونه.به خاطر اولی می تونم به آدمهای بيشتری لبخند بزنم و به خاطر دومی می تونم خيلی کارها رو راحت تر انجام بدم.

 

پی نوشت:درسته که اين چند روزه فشارهای ذهنی زيادی داشتم اما اين اصلآ خواسته جديدی نيست.