هر روز ِ خدا
هزاران نفر مي بينندت
با صد ها نفر هم صحبت مي شوي
با ده ها نفر خنده ات به آسمان مي خورد
و چندين نفر را عاشقي
و حكماً يك نفر را دوست داري
و من
نيستم آن يك نفر
و نه حتي يكي از هزاران.