شايد ايراد از همانجا بود که هيچگاه به لب نيامد

 اگر دلم را کوک کرده بودی به هر سازت می رقصيدم

با ساز نا کوک چطور پايکوبی کنم بر غرور و هستی؟

 

 

پی نوشت:۱:۳۰ بامداد امروز وارد بيست و يکمين شدم.امسال هديه بزرگی از خدا می خواهم.