چقدر لبخندش شبيه توئه

اولين بار وقتی داشت می زدش به ديوار گفتم.

چقدر لبخندش شبيه توئه

و چشمهاش

مثل روز تولدت

من که نبودم

چقدر لبخندش شبيه توئه

و سليقه اش در انتخاب لبخند

مرده مثل يه عکس‌‌‌؛ سرد مثل يه مرده.

لبخند هات رو انتخاب نکن.