ای خدايی که هرچه دست نيافتنی تر خداتر.

 

            سال بلوا