اين هم از اين.

به هر حال برای کسانی که رای شان رای به نظام شناخته شد متاسفم.

گرچه حرفهای مسعود بهنود هم درست بود و به جای تحليل ابر بالای سر و آرزو برای آسمان آبی بايد چتر در دست گرفت اما مشکل آنجاست که همان طور که ميبدی گفت مردم نمی دونند که اصلا ابری بالای سرشون هست.و اين ابر سترونه.

بله برای ۴ سال ديگر نظام مشروعيتش رو کسب کرد و بايد منتظر زجر های تازه بود.

هنوز اميدوارم معين رای بياره و اگر به دور دوم کشيده بشه حتما رای خواهم داد.