به تو که فکر می کنم

             گر می گيرم از خوشی