- چه اتاق قشنگي داري.با سليقه رنگش رو انتخاب كردي.فوق العاده است.

- اينجا كه اومدم اين رنگي بود.اتفاقاً تطميم داشتم رنگشو عوض كنم.

- اِ كالوينو مي خوني.من كه عاشقشم.

- نه.هديه تولده.هنوز وقت نكردم بخونم.

- شهريور 82.چه جالب من هم شهريور به دنيا اومدم.

- نه.من آبانم.شناسنامه رو زود گرفتن.

- اوهوم.نگاه كن .ماه چقدر تازگي ها فضول شده.از ساعت 4 عصر مي آد تو آسمون.

- فضول؟ البته همه چيز يه دليل علمي داره.خوب ما الان تو زمستونيم و.....

- خوب بسه ديگه.خفه شو لطفاً.           

- خداحافظ

- باز هم مي آي؟