ترجيح دادم اولين صحبتم ،صحبت های شخصی باشه كه با وجود اينكه هنوز نتونستم بشناسمش ولی می تونم بعضی از حرفهاش رو بفهمم.

بگذار تا شيطنت عشق چشمان تو را به عريانی خويش بگشايد هر چند

انچه معنی جز رنج و پريشانی نباشد

اما كوری را هرگز به خاطر ارامش تحمل مكن. 

دكتر علی شريعتی‌