گاز فندکم چه زود تمام شد

           حتمآ زمستان شده