تقديم به مهديه که عنوان از اوست

 

آقاي مهندس وفادار ترين مرد نسبت به همسرشه.با اينكه تمام روز چشمش به بالا تنه خانوم هاست، اما هيچ وقت زنش رو به خاطر سينه هاي كوچيكش سرزنش نكرده.از اين گذشته اون بعد از ازدواجش فقط با همسرش خوابيده و گرچه تسلط همسرش در تختخواب براش نفرت انگيزه اما هرگز فراموش نكرده كه خانومش عاشق كاندوم هاي آبيه.
خانوم مهندس هم زن وفاداريه.البته بگذريم كه هميشه دكتر رو دعا مي كنه كه همسرش متوجه چيزي نشد.

گرچه اون هم از كم بنيه گي آقاي مهندس دلخوره ولي به هر حال بعد از ازدواج فقط با همسرش خوابيده.
خانوم و آقاي مهندس مثل سگ به هم وفادارند و احساس خوشبختي مي كنند.