از سپيدارها بياموز

ببين چه آسان برهنه مي شوند


همه چيزش را به باد داد

چون باد در گوشش زمزمه كرد

دوستت دارم

 نمي دانست كه

حتي در همان لحظه

 باد هم آغوش است

با سروها كه حتي يك سوزنشان را هم به او ندادند.

باد شيفته كدامشان است؟