هر چند همه بگند از تو بعيده:

اما من يک سر انگشت اميد واهی که از مضحک بودنش نزديک بود جلوی همون آقای به

 اصطلاح دکتر بگی قه قهه بزنم؛رو چهار هزار تومن خريدم.

ببينم ارزونترش رو سراغ نداری؟