((من نوکرتم))

تو هم فهميدی؟

به خدا قلبم آنقدر کوچک است که يا جای حرفهای تو را دارد يا جای حرفهای بی مهر

 پدر را.

چقدر آغوشت گرم بود در برابر گلايه هايم.

و من چه می توانم کرد جز آنکه وقتی می خوابی و سرت را به عادت بر دنده هايم می

 گذاری با فرياد دردم آرامشت را بر هم نزنم.