تازگی ها به یه نظریه رسیدم که به طور تجربی اثبات شده ولی هنوز کار داره:

 

کسی که آدم غرورش رو به خاطرش میشکنه ( نه کسی که غرور آدم رو میشکنه ) میشه عشق آدم*

 

* : البته منکر نمیشم که عشق حالتهای دیگه ای هم داره