هرگز ندیده ام ات و هرگز نشنیده ام ات و میدانم هربار دهان باز کردن هجمه ی سوزانی ست که اشک میاورد و میسوزاند تک تک سلول های مرده و زنده را 

اما هوای رویارویی با لبخند است که وامیدارد تا بلند تر فریاد کنم جمله ای را که به خدایی اش، جز به یاد تو بر زبان نمی آورم

زندانی سیاسی آزاد باید گردد