چشم هات رو رنگ زدم

            

           جای عشق؛ به خودم قالب کردم