مویرگ های عزیز دریابید عشقم را عطرش را تا درنیابم عشقم را عطرش را

عشق من جواب کن baby check ها را ،حتی گندمی را سبز نکن مبادا سینوهه کشفت کند

برو عشق من به سیناپس ها

غلاف های میلین را یکی در میان رد کن

تا دلم به دریا و صحرا راضی شود