تفریحم شده بازی کردن با این و خندیدن شاید و ایضاً توجه به رنگها و اینکه عقده رنگها مثل عقده جنسی داره میریزه بیرون.

از اینکه چادر های گل من گلی مد شده یا اینکه به جای تصویر همیشگیه چادر مشکی بیرون زده از در بسته تاکسی، لبه یه مانتوی بنفش ِ بنفش رو میبینی. یا جورابهای لنگه به لنگه هنریِ آبی و قرمز که بطرز مسخره ای نمایشه ؛ تا  فرش قرمز هنرپیشه های ایرانی با لباسای سرتاپا قرمز.شاید این هم یه چشم ِ دومه نانامی باشه شایدم هیچی.البته هنوز هستیم مایی که زیر مشکی و سرمه ای پنهان میشیم