فکر میکنی روی شونه هات بال داری اما آخر میبینی دو تا شاخ بودن که هم خودت رو زخمی کردن هم کسی رو که قرار بود نجاتش بدی. دردناک تر از این رو تجربه نکرده بودم

پی نوشت: هیچوقت از این قویتر نبودم