هیچ صدایی هیجان انگیز تر از صدای قیچی شدن موهای سرم در گوشم نپیچیده

پی نوشت: یه تومور مغزی رو می پذیرم برای شنیدن صدای موزر و چه بهتر صدای سایش تیغ کنار گوشم